Mateřská škola Hvězdička, Varnsdorf

Facebook - ZŠ a MŠ Varnsdorf Bratislavská
nacházíte se: úvod > Dokumenty

Dokumenty

Základní škola  a  mateřská  škola varnsdorf, bratislavská 994

 

příspěvková organizace

 

 

 

Školní řád mateřské školy

 

 

 

 

 

Zpracovaný v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2004 Sb. č. 43/2006 o předškolním vzdělávání a zákonem č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a zákonem 472/2011, kterým se mění zákon č. 561/2004

 


 

 

 

 

zřizovatel:                město Varnsdorf

 

ředitel:                      Mgr. Šmíd Petr

 

zástupce ředitele: 

 

typ školy:                 celodenní

 

provozní doba:        od 6.15 do 16.00 hod

 


 

 

 

 

adresa MŠ:             Bratislavská 994, Varnsdorf 407 47

 

telefon:                    412 371 062, 602 402 435

 

e-mail:                     www.bratislavska.benjamin.cz         

 

                            

 


 

 

 

 

Provozní doba a její přerušení

 

 

 

         Provoz mateřské školy je celoroční a bývá zpravidla přerušený v měsíci červenci a srpnu na 4 týdny a v období vánočních prázdnin na dobu nezbytně nutnou. Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitel školy zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem.

 

Pokud zákonný zástupce žádá o převod dítěte na jiné pracoviště, v době uzavření  školy, nahlásí tuto potřebu řediteli MŠ.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Zásady a cíle předškolního vzdělávání

 

 

 

¨      vzdělání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana.

 

¨      předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dítěte před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

 

 

 

 

 

 

Přijímací řízení školy :

 

 

 

 

 

Děti jsou do MŠ přijímány podle zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v návaznosti na vyhlášku MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a její novelizaci vyhláška MŠMT č. 43/2006

 

 

 

¨      termín přijímacího řízení stanoví po dohodě se zřizovatelem ředitel školy (bývá převážně v měsíci dubnu) o termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím městského zpravodaje a plakátu vyvěšeného v budově školy, na MÚ, vývěsné skříňky

 

¨      o zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel školy podle kritérií pro přijetí dětí, zpravidla v průběhu měsíce dubna a května, zasláním „Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ“

 

¨      v případě, že počet dětí přesáhne kapacitu MŠ vydá ředitel rozhodnutí o „ Nepřijetí dítěte do MŠ“. V tomto případě se rodiče (zákonní zástupci) dítěte mohou odvolat prostřednictvím mateřské školy ke krajskému úřadu

 

¨      o zařazení zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a PPP, SPC

 

¨      do třídy mateřské školy se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé

 

      zpravidla ve věku od 3 – 6 let a děti s odloženou školní docházkou

 

¨      přihlášku obdrží rodiče (zákonní zástupci) v MŠ, rodiče (zákonní zástupci) podávají přihlášku dítěte v MŠ  a zároveň s přihláškou přinesou k nahlédnutí očkovací průkaz dítěte, jako potvrzení že je dítě řádně očkováno.

 

¨      při nástupu dítěte do mateřské školy zákonní zástupci dítěte poskytují údaje o dítěti a jeho rodičích (zákonných zástupcích) do školní matriky a průběžně sdělují každou změnu (např. adresu trvalého bydliště, změna jména, tel. čísla, změny v zaměstnání, zdravotní pojišťovny, rozvod a po něm vzniklé vztahy rodičů – zákon. zástupců

 

¨      rozhodnout o přijetí může ředitel školy výjimečně i na dobu určitou – zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu do mateřské školy zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy.

 


 

 

 

 

Ukončení docházky dítěte do mateřské školy:

 

 

 

Ředitel školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném oznámení rodiči (zákonnému zástupci) dítěte jestliže:

 

 

 

¨      dítě bez omluvy do mateřské školy nejméně dva týdny nedochází

 

¨      zákonní zástupci dítěte, nebo dítě samotné, závažným způsobem opakovaně narušují provoz MŠ a jednání k nápravě byla bezúspěšná

 

¨      v průběhu zkušební doby – na základě doporučení pediatra nebo PPP

 

¨      rodič (zákonný zástupce) opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole

 

      nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelem jiný termín             

 

      úhrady

 

Ředitel školy při ukončení docházky dítěte přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidla pro organizaci dne v MŠ:

 

 

 

¨      ranní příchody dětí jsou ukončeny v 8.00 hodin. Do 7.30 hod je nutno omluvit nepřítomnost dítěte – pokud rodič (zákonný zástupce)  dítěte tak neučiní, bude dítěti na tento den započítáno celodenní stravné

 

¨      děti se do mateřské školy přijímají kdykoliv během dne (podle potřeby rodiny – jsou- li předem přihlášeny na stravování a tuto skutečnost předem oznámí pí. učitelkám)

 

¨      režim dne je závazný pro čas jídla, pobytu venku a odpočinku, podle věkových skupin

 

      dopolední svačina   - v rozmezí   8.30 –   9.00

 

      řízená činnost         - v rozmezí   9:00 - 9:30

 

pobyt venku            - v rozmezí   9.30 – 11.30 (pobyt venku může být zkráce,   popř.zrušen)

 

oběd                        - v rozmezí 11.30 – 12.00

 

odpočinek               - v rozmezí 12.15 – 14.15 (dle individuálních  potřeb dětí )

 

odpolední svačina   - v rozmezí 14.15 - 14.45
 
 
(Harmonogram dne je orientační)

 


 

 

 

 

Co dítě v mateřské škole potřebuje:

 

 

 

·        pohodlné vzdušné oblečení dostatečně velké

 

·        bačkory / ne pantofle /

 

·        pyžamo

 

·        oblečení na zahradu

 

·        2 velká balení papírových kapesníčků

 

·        kartáček na zuby / zubní pastu/

 

 

 

Všechny věci musí být pro lepší orientaci dětí i učitelky podepsané nebo označené značkou.

 


 

 

 

 

 

 

Co do MŠ nepatří:

 

·        žvýkačky

 

·        cucavé tvrdé bonbóny

 

·        řetízky na krk (nebezpečí úrazu)

 

·        hračky, které by se mohly rozbít nebo zranit dítě

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Ustanovení Úmluv o právech dítěte vyhlášené Chartou OSN na svém valném shromáždění dne

 

20.11 1989 v New Yorku. Nejlepší zájem dítěte je předním hlediskem při veškerých

 

postupech, které se jich týkají. Výchova dítěte v součinnosti s rodinou má směřovat k rozvoji

 

osobnosti dítěte, přípravě dítěte na zodpovědný život ve svobodné společnosti v duchu

 

porozumění, rovnosti a posilována úcta k životnímu prostředí.

 

 

 

Práva dětí (na co má dítě právo)

 

aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu,

 

lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky

 

zranit)

 

- být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo

 

na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)

 

- na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým rodičem, pokud by mu

 

to neuškodilo. Právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi,

 

právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku)

 

- být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu

 

- právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní

 

lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání,

 

právo hrát si, právo na soukromí

 

- být respektováno jako individualita, která si řídí svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí,

 

co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat

 

a žít svým vlastním způsobem)

 

 

 

Vybráno z Úmluvy o právech dítěte

 

 

 

Od dětí se požaduje v rámci jejich možností a vývojových schopností respektovat pokyny

 

dospělého, nebýt agresivní k ostatním dětem a úmyslně neničit zařízení MŠ, hračky a

 

pomůcky.

 

 

 

 

 

Povinnosti rodičů  (zákonných zástupců) :

 

 

 

·        při ranním předávání dětí jsou rodiče povinni upozornit učitelku na změnu zdravotního stavu dítěte (neklidný spánek, zvracení, bolesti bříška, vyrážku aj.)

 

·        do MŠ se přijímají děti zdravé, bez známek jakéhokoliv onemocnění

 

·        rodiče musí posoudit zdravotní stav svého dítěte s ohledem na druhé děti, které by se mohly nakazit – nemocné dítě do MŠ nepatří

 

·        učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením, či s jiným infekčním onemocněním

 

·        rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte

 

·        po převzetí dítěte od pedagogického pracovníka plně zodpovídá za bezpečnost dítěte rodič (zákonný zástupce) ve všech prostorách mateřské školy, tedy i na zahradě (při používání průlezek, skluzavek, jízdě na kole, koloběžce apod.)                           

 

·        osoba, která dítě přivádí je povinna jej předat paní učitelce

 

·        vrací-li se dítě po nemoci, předkládají rodiče lékařské potvrzení o tom, že je dítě zdravé (pouze při podezření, že dítě není doléčeno)

 

·        rodiče si děti vyzvednou ta, aby v 16,00 hod. opustili budovu MŠ

 

      z hygienických důvodů nelze vodit do areálu MŠ psy a kočky

 

·        úplatu za vzdělávání v MŠ hradí rodiče, (zákonní zástupci) podle „Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole“. Kompletní znění je k dispozici na nástěnce pro rodiče, bližší informace podá ředitel školy, zástupkyně ředitele a vedoucí školní jídelny

 


 

 

 

 

Práva rodičů (zákonných zástupců) :

 

 

 

·        při vstupu dítěte do MŠ nabízíme přizpůsobený adaptační režim, rodiče se vždy mohou s ředitelem školy a učitelkou předem dohodnout na vhodném postupu

 

·        rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ a všech aktivitách, jsou pravidelně informováni o všem co se v mateřské škole děje, mají možnost spolurozhodovat při plánování programu školy a při řešení vzniklých problémů

 

·        rodiče mají právo na informace o svém dítěti, kdykoli po dohodě s ředitelem nebo učitelkou

 

·        rodiče (zákonní zástupci) mají právo přicházet do mateřské školy během celého dne a sledovat výchovnou práci pedagogických pracovnic

 

·        stížnosti, žádosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávají rodiče (zákonní zástupci) u ředitele MŠ, který je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnost dětí :

 

 

 

·        za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby skutečného převzetí dítěte od rodiče (zákonného zástupce) - tzn.po verbální komunikaci mezi rodičem a učitelkou, do doby jejich předání zákonnému zástupci dítěte nebo jimi pověřené osobě na základě písemného zmocnění

 

·        upozorňujeme rodiče (zákonné zástupce), že pí.učitelky neručí za případné ušpinění oděvů dětí, dětem pro pobyt v MŠ dávejte přiměřené a vhodné oblečení a obuv

 

·        pí. učitelky neručí za případné poškození nebo ztrátu cenných věcí (např. zlaté řetízky, drahé hračky) přinesených z domova

 

·        všechny děti se chovají při pobytu v MŠ i mimo tak, aby neohrozily zdraví své ani svých kamarádů či jiných osob, jsou poučeny před každou akcí mimo budovu – pedag.pracovník provede zápis s datem a podpisem o tomto poučení

 

·        Pohyb cizích podezřelých osob v areálu školy hlásí zaměstnanci školy i rodiče ředitelce školy, nebo její zástupkyni, aby bylo chráněno zdraví dětí, aby byly chráněny před sociálně patologickými jevy

 

 

 

 

 

Stravování dětí:

 

 

 

·        školní stravování zabezpečuje zařízení školního stravování – školní jídelna, které není součástí MŠ (Edisonova)

 

·        otázky týkající se stravování projednává rodič (zákonný zástupce) s vedoucí školní jídelny nebo ředitelem MŠ

 

·        stravné se rodičům započítává podle docházky dítěte.

 

·        stravování je zajištěno podle platných norem a předpisů 3x v průběhu dne dle vyh. č. 107/2008 a vyhlášky 463/2011 Sb.

 

·        podávání jídla je prováděno zpravidla samoobslužně-polévku nalévají p.učitelky a pro druhé jídlo si děti chodí k okénku k pí. kuchařce nebo jsou děti kompletně obslouženy

 

·        pití je pro děti dostupné po celý den, v letních měsících je pití podáváno i na školní zahradě

 

·        v případě pozdní omluvy nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci, si rodič může oběd první den v MŠ vyzvednout.

 

 

 

Osvobozen od úplaty za předškolní vzdělávání

 

 

 

a)      je zákonný zástupce dítěte, které dochází do předškolního zařízení poslední rok před vstupem do základní školy (nejvýše však 12 měsíců, bezúplatné vzdělání počíná u těchto dětí dnem 1. ledna 2012)

 

b)     je fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (skutečnost prokáže)

 

 

 

Snížení úplaty na 50%:

 

 

 

     Úplata za PV v měsíci červenci a srpnu je následující: oba měsíce se hradí úplata polovinou

 

 

 

 

 

 

 

Povinnosti pedagogických pracovníků

 

 

 


 1. odpovědnost za bezpečnost dětí v době pobytu v MŠ a v době jiných aktivit pořádaných MŠ mimo pracoviště
 2. poskytování informací o výchovně vzdělávacím procesu dítěte
 3. poskytování informací důležitých pro zákonného zástupce dítěte (změny v organizaci MŠ, akce v MŠ, apod.)
 4. umožnit konání konzultačních hodin zák.zástupcům dítěte
 5. sledovat projevy dětí týkající se rasismu, šikany, xenofobie a sexuálního zneužívání – tyto projevy okamžitě prošetřit, projednat, provést o tomto jednání zápis a informovat ředitele školy o jednání se zákonným zástupcem –výsledek, opatření proti těmto negativním jevům
 6. řídit se organizačním řádem školy, směrnicemi a dalšími pokyny ředitele školy. Dodržovat zásady BOZP a PO. Dodržovat režim MŠ, náplň práce, pracovní dobu.

 

 

 

Práva pedagogických pracovníků

 

 

 


 1. Přijímat do MŠ děti zdravé v zájmu zachování zdraví ostatních dětí.
 2. Odmítnout přijetí dítěte do provozu MŠ hlavně s infekčním onemocněním a příznaky počínajícího nachlazení.
 3. Projednat se zákonným zástupcem jakýkoliv přestupek jejich dítěte a vyvodit z něj důsledky.

 

 

 

Podmínky zacházení s majetkem školy

 

 

 


 1. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, majetku dětí, učitelů či jiných osob hradí zákonný zástupce dítěte, které poškození způsobilo.
 2. Ztrátu věcí hlásí zákonný zástupce nebo dítě neprodleně své učitelce.
 3. Zákonným zástupcům, dětem ani jiným osobám není v době mimo výše uvedený provoz dovoleno zdržovat se v prostorách MŠ.
 4. Za cennosti, svěřené dítěti si zodpovídají zákonní zástupci sami.
 5. Veškeré negativní projevy uvedené výše, kterých může být dítě obětí nebo svědkem, nahlásit neprodleně učitelce.

 

 

 

Povinnosti ředitele školy

 

 

 


 1. Projednat stížnosti a připomínky předkládané zástupcem ředitele MŠ  s tímto zástupcem, nebo přímo s rodiči.
 2. Projednávat a schvalovat celkový provoz MŠ (počet dětí ve třídě vzhledem k pedagogickým, organizačním a hygienickým podmínkám). Po předchozím projednání se zřizovatelem stanovit rozsah přerušení nebo omezení provozu apod.), náplně práce a pracovní dobu všech zaměstnanců v MŠ.
 3. Po dohodě se zřizovatelem stanovit termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok, zveřejnění je způsobem v místě obvyklým.
 4. Informovat rodiče dětí o přijetí zasláním „Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ a to do 30 dnů od podání žádosti.
 5. Informovat rodiče zasláním „Rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání“. Vždy předchází „Oznámení o zahájení správního řízení“.
 6. Informovat rodiče o prominutí úplaty zasláním či osobním předáním „Rozhodnutí o  prominutí úplaty“.
 7. Žádat o výjimku, pokud počet dětí přesáhne stanovený limit daný Vyhláškou č.43/2006.
 8. Zajistit na základě doporučení PPP – začlenění logoped.péče do výchovně vzdělávacího procesu.
 9. Informovat rodiče zasláním Rozhodnutí o přijetí dítěte se zdravot.postižením na základě písemného vyjádření SPC či PPP a odborného lékaře.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní řád – vytvořen 1.4.2012                                      Mgr. Šmíd Petr – ředitel školy

 

dle zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění

 

zákon č. 561/2004 Sb